Zápisnica z VČS Klubu chovateľov holubov Rysov, konaná dňa 23. 11. 2013.

Uznesenie.

 

Výročná členská schôdza sa konala na výstavisku CVZ v Nitre.

Prítomní členovia: 1. Róbert Beňačka

2. Jozef Hudák

3. Ing. Vojtech Homoly

4. Dana Žáková

5. Ing. Miroslav Moško

6. Mgr. Juraj Moško

7. Rudolf Kullač

8. Karol Szabó

9. Ľubomír Vlčko st.

10. MUDr. Martin Boldiš

Ospravedlnení : 11. Pavel Holečka

12. Jozef Petraško

13. Ľubomír Vlčko ml.

 

VČS berie na vedomie:

- prítomná je nadpolovičná väčšina členov, čiže VČS je uznášania schopná,

- správu o činnosti za uplynulé obdobie, predniesol Ing. M. Moško predseda klubu

- správu pokladníka klubu o stave hospodárenia, predniesla D. Žáková pokladník.

- správu revíznej komisie klubu, predniesol R. Beňačka predseda rev. komisie.

- klubovú webovú stránku s adresou www.klubrysov.sk

- vyhlásenie výsledkov Špeciálnej výstavy klubu za rok 2013.

Výročná členská schôdza schvaľuje:

-výšku členského na rok v sume 8,00 eur .

-v roku 2014 preplatiť z klubových peňazí výstavné poplatky členom klubu , ktorí vystavia holuby Rysy na CV v Nitre, a to klietkové za 4 holuby a katalóg.

-Ing. Miroslava Moška ako delegáta na Celoslovenský aktív chovateľov holubov

Výročná členská schôdza ukladá:

- usporiadať klubovú výstavu v roku 2014, zodp. výbor klubu

- zabezpečiť ceny na klubovú výstavu ako memoriál Miroslava Malíka ,zodp. výbor klubu

ceny - Šampión

- Šampiónka

- Čestná cena - starý holub

- Čestná cena - stará holubica

- Čestná cena - mladý holub

- Čestná cena - mladá holubica

- starať sa o klubovú webovú stránku , dopísať údaje o členoch - zodp. Mgr. Juraj Moško

- viesť plemennú knihu priebežne - zodp. členovia klubu

- priebežne viesť kroniku klubu - zodp. Ľ. Vlčko.

- zúčastniť sa ako klub na výstave výletkov Českého KCHHR – prihlásení členovia , zorganizuje D. Žáková.

Diskusné príspevky :

- Ing. V. Homoly ponúkol možnosť usporiadať klubovú výstavu v Dunajskej Strede.

Konkrétne na 8.11.2014. Klub požiada písomne o možnosť usporiadať klubovú výstavu.

Zabezpečí posudzovateľa, a požiada o jeho delegovanie sekretariátom SZCH.

- Ing. M.Moško informoval o konaní výstavy výletkov Českého KCHHR, dňa 30.11.

až 1.12.2013, rozdal prihlášky na výstavu.

- Ľ Vlčko st.navrhol vrátiť sa k minimálnej hranici 94 bodov pre udeľovanie cien klubu, po diskusii sa schôdza zhodla na tom, aby bola zachovaná aktuálna hranica 92 bodov.

 

Uznesenie z VČS bolo jednomyseľne schválené.

 

Zapísal Ing. Miroslav Moško V Nitre 23.11.2013