Zápisnica z VČS Klubu chovateľov holubov Rysov, konaná dňa 22. 11. 2014.

Uznesenie.

Výročná členská schôdza sa konala na výstavisku v Nitre pri CV zvierat.

Prítomní členovia:

1. Róbert Beňačka

2. MUDr. Martin Boldiš

3. Pavel Holečka

4. Jozef Hudák

5. Ing. Miroslav Moško

6. Jozef Petraško

7. Karol Szabó

8. Ľubomír Vlčko st.

9. Dana Žáková

Ospravedlnení :

10. Rudolf Kullač

11. Mgr. Juraj Moško

Hostia :

Zděnek Cibulka

 

VČS berie na vedomie:

- prítomná je nadpolovičná väčšina (9) členov, čiže VČS je uznášania schopná,

- správu o činnosti za rok 2014

- správu pokladníka klubu o stave hospodárenia, stav pokladne k 22.11.2014 je 603,47 Eur

- správu revíznej komisie klubu

- vyhlásenie výsledkov Špeciálnej výstavy klubu konanej dňa 22.11.2014

- list Ivana Duržu, predsedu OV SZCH v Dunajskej Strede, o vylúčení pána Ing. Vojtecha Homolyho zo SZCH k 30.5.2014, na základe tejto skutočnosti KchhR pozastavuje pánovi Ing. Vojtechovi Homolymu členstvo v klube

 

Výročná členská schôdza ukladá:

- preplatenie výstavných poplatkov členom klubu, ktorí vystavujú na CV zvierat v Nitre v roku 2014 za 4 ks (1 kolekcia) holubov + katalóg - zodpovedný pokladník klubu

- zúčastniť sa ako klub v roku 2014 na výstave výletkov Českého KCHHR v Tečoviciach - zodpovední prihlásení členovia

- slovenský klub udelí na výstave v Tečoviciach cenu na 1 holuba (určí sa priamo na výstave) - zodpovedný výbor klubu

- usporiadať klubovú výstavu v roku 2015 pri CV v Nitre - zodpovedný výbor klubu

- priebežne viesť plemennú knihu v chove - zodpovední členovia klubu

- starať sa o klubovú webovú stránku - zodpovedný Mgr. Juraj Moško

- priebežne viesť kroniku klubu - zodpovedný Ľubomír Vlčko st.

 

Výročná členská schôdza schvaľuje:

- v roku 2015 preplatiť z klubových peňazí výstavné poplatky členom klubu , ktorí vystavia holuby Rysy na CV v Nitre, a to klietkové za 4 holuby a katalóg.

Diskusné príspevky :

- Ľ. Vlčko st. potrebuje materiály z VČS 2014 a fotografie z výstav, aby ich mohol dať do klubovej kroniky

- Ľ. Vlčko st. chce na klubovej výstave udeliť pohár v mene svojho syna, Ľubomíra Vlčka ml.

Uznesenie z VČS bolo jednomyseľne schválené.

Zapísal Ing. Miroslav Moško V Nitre 22.11.2014