Zápisnica z VČS Klubu chovateľov holubov Rysov, konaná dňa 12. 12. 2015.

Uznesenie.

Výročná členská schôdza sa konala na výstavisku CVZ v Nitre.

Prítomní členovia:

1. Ivan Anotony

2. Róbert Beňačka

3. Pavel Holečka

4. Jozef Hudák

5. Rudolf Kullač

6. Mgr. Juraj Moško

7. Ing. Miroslav Moško

8. Jozef Petraško

9. Karol Szabó

10. Ľubomír Vlčko st.

Ospravedlnení :

11. Dana Žáková

12. MUDr. Martin Boldiš

Hostia :

Jiří Kristek, posudzovateľ z ČR

 

VČS berie na vedomie:

- prítomná je nadpolovičná väčšina členov, čiže VČS je uznášania schopná

- správu o činnosti za uplynulé obdobie, predniesol Ing. M. Moško predseda klubu

- správu pokladníka klubu o stave hospodárenia,za pokladníka predniesol Ľ. Vlčko

- správu revíznej komisie klubu, predniesol R. Beňačka predseda rev. komisie

- klubovú webovú stránku s adresou www.klubrysov.sk

- vyhlásenie výsledkov Špeciálnej výstavy klubu za rok 2015

 

Výročná členská schôdza schvaľuje:

- výšku členského na rok v sume 7,00 €

- preplatiť z klubových peňazí výstavné poplatky členom klubu, ktorí vystavili holuby Rysy na CV v Nitre v roku 2015, a to klietkové za 4 holuby a katalóg = 21,00 €

- preplatiť z klubových peňazí výstavné poplatky členom klubu, ktorí vystavia holuby Rysy na CV v Nitre v roku 2016 za 5., 6., 7. a 8. vystaveného holuba Rysa + katalóg.

 

Výročná členská schôdza ukladá:

- usporiadať klubovú výstavu v roku 2016, zodp. výbor klubu

- zabezpečiť ceny na klubovú výstavu ako memoriál Miroslava Malíka, zodp. výbor klubu, ceny (modré šupinaté): Šampión, Šampiónka, Čestná cena - starý holub, Čestná cena - stará holubica, Čestná cena - mladý holub, Čestná cena - mladá holubica; ceny (iné ako modré šupinaté): 1x Šampión, 1x Čestná cena

- starať sa o klubovú webovú stránku, dopísať údaje o členoch, zodp. Mgr. Juraj Moško

- viesť plemennú knihu priebežne, zodp. členovia klubu,

- zabezpečiť členom nové plemenné knihy zo skladu SZCH, zodp. Ing. Miroslav Moško

- priebežne viesť kroniku klubu, zodp. Ľubomír Vlčko st.

- zúčastniť sa ako klub na výstave výletkov českého KCHHR, zodp. prihlásení členovia

 

Diskusné príspevky :

- Ing. M. Moško poďakoval priateľovi J. Kristekovi za posúdenie holubov Rysov na výstave a pozval ho posudzovať aj v roku 2016

- Ing. M. Moško informoval o konaní výstavy výletkov českého KCHHR

- J. Kristek v diskusii pochválil kvalitu holubov Rysov na výstave a tiež doporučil na čo sa treba ďalej pri šľachtení zameriavať

 

Uznesenie z VČS bolo jednomyseľne schválené.

Zapísal Ing. Miroslav Moško V Nitre 12.12.2015