Zápisnica z VČS Klubu chovateľov holubov Rysov, konaná dňa 26. 11. 2016.

Uznesenie.

Výročná členská schôdza sa konala na výstavisku CVZ v Nitre.

Prítomní členovia:

1. Róbert Beňačka

2. MUDr. Martin Boldiš

3. Pavel Holečka

4. Jozef Hudák

5. Rudolf Kullač

6. RNDr. Juraj Moško, PhD.

7. Jozef Petraško

8. Karol Szabó

9. Ľubomír Vlčko st.

10. Ivan Antony

11. Dana Žáková

Ospravedlnení :

12. Ing. Miroslav Moško

Hostia :

Zděnek Cibulka

Radim Kutra

 

VČS berie na vedomie:

- prítomná je nadpolovičná väčšina členov, čiže VČS je uznášania schopná

- správu o činnosti za uplynulé obdobie, predniesol J. Moško v zastúpení za predsedu klubu

- správu pokladníka klubu o stave hospodárenia, predniesla D. Žáková

- klubovú webovú stránku s adresou www.klubrysov.sk

- vyhlásenie výsledkov Špeciálnej výstavy klubu za rok 2016

 

Výročná členská schôdza schvaľuje:

- výšku členského na rok v sume 7,00 €

- nepreplácať z klubových peňazí výstavné poplatky členom klubu , ktorí vystavia holuby Rysy na CV v Nitre v roku 2017, ani na výstave výletkov Rysov v Tečoviciach v roku 2017

 

Výročná členská schôdza ukladá:

- usporiadať klubovú výstavu v roku 2017, zodp. výbor klubu

- zabezpečiť ceny na klubovú výstavu ako memoriál Miroslava Malíka, zodp. výbor klubu ceny

                                      - Šampión

                                      - Šampiónka

                                      - Čestná cena - starý holub

                                      - Čestná cena - stará holubica

                                      - Čestná cena - mladý holub

                                      - Čestná cena - mladá holubica

ceny pre holuby Rysy iné ako modré šupinaté

                                      -1x Šampion

                                      -1x Čestná cena

- starať sa o klubovú webovú stránku, zodp. Mgr. Juraj Moško

- viesť plemennú knihu priebežne, zodp. členovia klubu,

- zabezpečiť členom nové plemenné knihy zo skladu SZCH, zodp. J. Moško, Ing. Miroslav Moško

- priebežne viesť kroniku klubu, zodp. Ľubomír Vlčko st.

- zúčastniť sa ako klub na výstave výletkov českého KCHHR, zodp. prihlásení členovia

 

Diskusné príspevky :

- J. Moško privítal priateľov z Českého KCHHR R. Kutru a Z. Cibulku

- R. Kutra zablahožel členom klubu k peknej výstave a informoval o tom, že pripravovaná Európska výstava Rysov bolo zrušená, zároveň pozval členov klubu na výstavu v Tečoviciach 10. - 11.12.2016, kde tentokrát budú vystavované okrem výletkov aj staršie holuby, v prihláške je potrebné nahlásiť pohlavie a kategóriu - výletok, resp. starý holub, vystavené holubice je potrebné označiť prídavnou obrúčkou

- D. Žáková predniesla správu o stave pokladne a vzhľadom k nižšiemu stavu navrhla nepreplácať budúci rok klietkové na výstavách v Nitre a Tečoviciach

diskusiu prerušil predseda Poľského zväzu chovateľov drobnochovu, D. Žákovej odovzdal pamätnú medailu, pri príležitosti 25. rokov od založenia zväzu a poďakoval za rozvíjanie chovu plemena (Poľských) Rysov

 

Uznesenie z VČS bolo jednomyseľne schválené.

Zapísal Juraj Moško V Nitre 26.11.2016