Zápisnica z VČS Klubu chovateľov holubov Rysov, konaná dňa 25. 11. 2017.

Uznesenie.

Výročná členská schôdza sa konala na výstavisku CVZ v Nitre.

Prítomní členovia:

1. Ivan Antony

2. Róbert Beňačka

3. Jozef Hudák

4. Rudolf Kullač 

5. RNDr. Juraj Moško, PhD.

6. Ing. Miroslav Moško

7. Jozef Petraško

8. Karol Szabó

9. Ľubomír Vlčko st.

10. Dana Žáková

Ospravedlnení :

11. MUDr. Martin Boldiš

12. Pavel Holečka

Hostia :

Zděnek Cibulka

Rastislav Čmarada

Ivan Stodola

 

VČS berie na vedomie:

- prítomná je nadpolovičná väčšina členov, čiže VČS je uznášania schopná,

- správu o činnosti za uplynulé obdobie, predniesol M. Moško,

- správu pokladníka klubu o stave hospodárenia, predniesla D. Žáková,

- klubovú webovú stránku s adresou www.klubrysov.sk,

- vyhlásenie výsledkov Špeciálnej výstavy klubu za rok 2017,

- účasť členov na klubovej výstave českého klubu chovateľov holubov rysov v Tečoviciach v decembri 2016, Jozef Petraško (vystavil 6ks), Ľubomír Vlčko st. (4ks), Rudolf Kullač (4ks), Martin Boldiš a Dana Žáková.

 

Výročná členská schôdza schvaľuje:

- výšku členského na rok v sume 7,00 €

- prijatie nového člena Rastislava Čmaradu zo Serede,

- prijatie nového člena Ivana Stodolu z Považskej Bystrice.

 

Výročná členská schôdza ukladá:

- usporiadať klubovú výstavu v roku 2018, zodp. výbor klubu,

- zabezpečiť ceny na klubovú výstavu ako memoriál Miroslava Malíka, zodp. výbor klubu ceny

                                      - Šampión

                                      - Šampiónka

                                      - Čestná cena - starý holub

                                      - Čestná cena - stará holubica

                                      - Čestná cena - mladý holub

                                      - Čestná cena - mladá holubica

ceny pre holuby Rysy iné ako modré šupinaté

                                      -1x Šampion

                                      -1x Čestná cena,

- označiť na klubovej výstave holubice prídavnou obrúčkou, zodp. členovia klubu,

- starať sa o klubovú webovú stránku, zodp. Juraj Moško,

- viesť plemennú knihu priebežne, zodp. členovia klubu,

- zabezpečiť členom nové plemenné knihy zo skladu SZCH, zodp. J. Moško, Ing. Miroslav Moško,

- priebežne viesť kroniku klubu, zodp. Ľubomír Vlčko st.,

- zúčastniť sa ako klub na klubovej výstave českého KCHHR – prihlásení členovia

 

Diskusné príspevky :

- členovia klubu diskutovali o farbe holuba rysa, diskusiu začal Z. Cibulka, ďalej sa zapojili J. Hudák, Ľ. Vlčko a J. Moško,

- Ľ. Vlčko navrhol prijať do uznesenia povinnosť označiť na klubovej výstave holubice prídavnou obrúčkou, jeho návrh bol prijatý.

 

Uznesenie z VČS bolo jednomyseľne schválené.

Zapísal Ing. Miroslav Moško V Nitre 25.11.2017