Zápisnica z VČS Klubu chovateľov holubov Rysov, konaná dňa 24. 11. 2018.

Uznesenie.

Výročná členská schôdza sa konala na výstavisku CVZ v Nitre.

Prítomní členovia:

1. MUDr. Martin Boldiš

2. Róbert Beňačka

3. Rudolf Kullač 

4. RNDr. Juraj Moško, PhD.

5. Ing. Miroslav Moško

6. Karol Szabó

Ospravedlnení :

7. Rastislav Čmarada

8. Ivan Stodola

9. Ľubomír Vlčko st.

10. Dana Žáková

Neospravedlnení :

11. Ivan Antony (čestný člen)

12. Pavel Holečka

13. Jozef Hudák

14. Jozef Petraško

 

VČS berie na vedomie:

- prítomná nie je nadpolovičná väčšina členov, po 15 minútovom odklade sa VČS stala uznášania schopná,

- správu o činnosti za uplynulé obdobie, predniesol M. Moško,

- správu pokladníka klubu o stave hospodárenia, predniesol M. Moško v zastúpení za D. Žákovú:

zostatok z 2017261,77 €

príjem91 €

výdaj52,85 € + webová stránka 21,77€ = 74,62 €

zostatok k 24. 11. 2018278,15 €

- klubovú webovú stránku s adresou www.klubrysov.sk,

- klubovú výstavu vystavených bolo celkom 36 holubov z toho, 1ks modrý pásavý, 20ks modrých šupinatých, 1ks čierny pásavý, 1ks čierny šupinatý, 1ks červený pásavý, 1ks červený šupinatý, 1ks žltý pásavý, 5ks žltých šupinatých, 1ks strieborný šupinatý a 4ks hnedoplavých šupinatých.

- vyhlásenie výsledkov Špeciálnej výstavy klubu za rok 2018,

- účasť členov na poľskej celoštátnej výstave v Kielcoch v januári 2018, Juraj Moško (vystavil 4ks) a Miroslav Moško,

- účasť členov na klubovej výstave českého klubu chovateľov holubov rysov v Tečoviciach v novembri 2018, Juraj Moško (vystavil 4ks), Karol Szabó (4ks), Rudolf Kullač (4ks) a Miroslav Moško (1ks),

- výsledky volieb do výboru klubu:

PredsedaIng. Miroslav Moško

PodpredsedaRudolf Kullač

TajomníkMUDr. Martin Boldiš

Poradca chovuRNDr. Juraj Moško, PhD.

Revízna komisiaKarol Szabó

PokladníkDana Žáková

 

Výročná členská schôdza schvaľuje:

- výšku členského na rok 2019 v sume 7,00 €

 

Výročná členská schôdza ukladá:

- usporiadať klubovú výstavu v roku 2019, zodp. výbor klubu,

- zabezpečiť ceny na klubovú výstavu ako memoriál Miroslava Malíka, zodp. výbor klubu ceny

                                      - Šampión

                                      - Šampiónka

                                      - Čestná cena - starý holub

                                      - Čestná cena - stará holubica

                                      - Čestná cena - mladý holub

                                      - Čestná cena - mladá holubica

ceny pre holuby Rysy iné ako modré šupinaté

                                      -1x Šampión

                                      -1x Čestná cena,

- odoslať pozvánku na klubovú schôdzu a klubovú výstavu poštou všetkým členom a kandidátom na členov klubu, zodp. Juraj Moško,

- starať sa o klubovú webovú stránku, zodp. Juraj Moško,

- viesť plemennú knihu priebežne, zodp. členovia klubu,

- priebežne viesť kroniku klubu, zodp. Ľubomír Vlčko st.,

zúčastniť sa ako klub na klubovej výstave českého KCHHR, zodp. členovia klubu.

 

Diskusné príspevky :

- K. Szabó navrhol prijať do uznesenia povinnosť odoslať tým členom klubu, ktorý nie sú zbehlí v počítačoch, prípadne nemajú mailovú adresu, písomnú pozvánku na klubovú schôdzu, jeho návrh bol prijatý, s tým, že pozvánka sa odošle všetkým členom klubu.

 

Uznesenie z VČS bolo jednomyseľne schválené.

Zapísal Ing. Miroslav Moško a MUDr. Martin Boldiš V Nitre 24.11.2018