Zápisnica z VČS Klubu chovateľov holubov Rysov, konaná dňa 23. 11. 2019.

Uznesenie.

Výročná členská schôdza sa konala na výstavisku CVZ v Nitre.

Prítomní členovia:

1. Róbert Beňačka

2. MUDr. Martin Boldiš

3. Rastislav Čmarada

4. Pavel Holečka

5. Rudolf Kullač 

6. RNDr. Juraj Moško, PhD.

7. Ing. Miroslav Moško

8. Karol Szabó

9. Ľubomír Vlčko st.

10. Dana Žáková

Ospravedlnení:

11. Ivan Antony (čestný člen)

12. Jozef Hudák

13. Jozef Petraško

14. Ivan Stodola

Hostia:

15. Miroslav Jurčík

16. Ing. Ján Sabolčík

17. Bc. Ján Žondor

 

VČS berie na vedomie:

- prítomná je nadpolovičná väčšina členov, VČS je uznášania schopná,

- správu o činnosti za uplynulé obdobie, predniesol M. Moško,

- správu pokladníka klubu o stave hospodárenia, predniesla D. Žáková:

- klubovú webovú stránku s adresou www.klubrysov.sk,

- klubovú výstavu vystavených bolo celkom 50 holubov z toho, 4ks modrý pásavý, 32ks modrých šupinatých, 1ks červený šupinatý, 1ks červený dominant, 6ks žltých šupinatých, 2ks strieborný šupinatý a 4ks hnedoplavých šupinatých.

- vyhlásenie výsledkov Špeciálnej výstavy klubu za rok 2019,

- účasť členov na poľskej celoštátnej výstave v Kielcoch v januári 2018, Juraj Moško (vystavil 4ks) a Miroslav Moško,

- účasť členov na klubovej výstave českého klubu chovateľov holubov rysov v Tečoviciach v novembri 2019, Juraj Moško (vystavil 4ks), Jozef Petraško (4ks), Rudolf Kullač (4ks) a Miroslav Moško (3ks),

- blahoželanie a odovzdanie daru za náš klub jubilantom českého klubu chovateľov holubov rysov na novembrovej výstave v Tečoviciach priateľovi Radimovi Kutrovi (60 rokov) a priateľovi Miroslavovi Jurčíkovi (70 rokov)

 

Výročná členská schôdza schvaľuje:

- výšku členského na rok 2020 v sume 7,00 €

- prijatie nového člena klubu Ing. Jána Sabolčíka z Kalnišťa, ZO SZCH Kalnište

- prijatie nového člena klubu Bc. Jána Žondora z Púchova, ZO SZCH Sverepec

 

Výročná členská schôdza ukladá:

- usporiadať klubovú výstavu v roku 2020, zodp. výbor klubu,

- zabezpečiť ceny na klubovú výstavu ako memoriál Miroslava Malíka, zodp. výbor klubu ceny

                                      - Šampión

                                      - Šampiónka

                                      - Čestná cena - starý holub

                                      - Čestná cena - stará holubica

                                      - Čestná cena - mladý holub

                                      - Čestná cena - mladá holubica

ceny pre holuby Rysy iné ako modré šupinaté

                                      -1x Šampión

                                      -1x Čestná cena,

- odoslať pozvánku na klubovú schôdzu a klubovú výstavu poštou všetkým členom a kandidátom na členov klubu, zodp. Juraj Moško,

- starať sa o klubovú webovú stránku, zodp. Juraj Moško,

- viesť plemennú knihu priebežne, zodp. členovia klubu,

- priebežne viesť kroniku klubu, zodp. Ľubomír Vlčko st.,

- zúčastniť sa ako klub na klubovej výstave českého KCHHR, zodp. členovia klubu.

- podať protest proti predĺženiu celoštátnej výstavy o jeden deň, zodp. výbor klubu.

 

Diskusné príspevky :

- pri príležitosti dosiahnutia životného jubilea 60 rokov bol odovzdaný predsedovi klubu Ing. Miroslavovi Moškovi pamätný dar. Dar za členov českého klubu odovzdal aj hosť Miroslav Jurčík,

- Juraj Moško navrhol odovzdávanie darov členom klubu aj v budúcnosti pri dosiahnutí významného životného jubilea, jeho návrh bol prijatí, zodpovedná Dana Žáková.

 

Uznesenie z VČS bolo jednomyseľne schválené.

Zapísal Ing. Miroslav Moško V Nitre 23.11.2019