Zápisnica z VČS Klubu chovateľov holubov Rysov, konaná dňa 05. 11. 2022.

Uznesenie.

Výročná členská schôdza sa konala na výstavisku CVZ v Nitre.

Prítomní členovia:

1. Ivan Antony

2. MUDr. Martin Boldiš

3. Rastislav Čmarada

4. Jozef Hudák

5. Ing. Miroslav Moško

6. Ing. Ján Sabolčík

7. Karol Szabó

8. Ľubomír Vlčko st.

9. Dana Žáková

Ospravedlnení:

10. Pavel Holečka

11. Rudolf Kullač

12. RNDr. Juraj Moško, PhD.

13. Jozef Petraško

14. Ivan Stodola

15. Bc. Ján Žondor

Hostia:

16. Zuzana Laluhová (dcéra Róberta Beňačku)

 

VČS berie na vedomie:

- prítomná je nadpolovičná väčšina členov, VČS je uznášania schopná,

- správu mandátovej komisie, predniesol M. Moško,

- správu o činnosti za uplynulé obdobie, predniesol M. Moško, J. Sabolčík, K Szabó

- správu pokladníka klubu o stave hospodárenia a stav pokladne 79,43 €, predniesla D. Žáková:

- klubovú webovú stránku s adresou www.klubrysov.sk,

- klubovú výstavu vystavených bolo celkom 42 holubov z toho, 32ks modrých šupinatých, 2ks červený pásavý farebnohrotý, 2ks žltých šupinatých, 4ks hnedoplavých šupinatých a 2ks staropoľských rysov červených šupinatých.

- vyhlásenie výsledkov Špeciálnej výstavy klubu za rok 2022,

- výsledky volieb do výboru klubu:

Predseda RNDr. Juraj Moško, PhD.

Podpredseda Rudolf Kullač

Tajomník MUDr. Martin Boldiš

Poradca chovu Ing. Ján Sabolčík

Revízna komisia Karol Szabó

Pokladník Dana Žáková

 

Výročná členská schôdza schvaľuje:

- výšku členského na rok 2023 v sume 10,00 € 

Výročná členská schôdza ukladá:

- usporiadať klubovú výstavu v roku 2023, zodp. výbor klubu,

- zabezpečiť ceny na klubovú výstavu ako memoriál Miroslava Malíka, zodp. výbor klubu ceny

                                      - Šampión

                                      - Šampiónka

                                      - Čestná cena - starý holub

                                      - Čestná cena - stará holubica

                                      - Čestná cena - mladý holub

                                      - Čestná cena - mladá holubica

ceny pre holuby Rysy iné ako modré šupinaté

                                      -1x Šampión

                                      -1x Čestná cena,

- starať sa o klubovú webovú stránku, zodp. Juraj Moško,

- viesť plemennú knihu priebežne, zodp. členovia klubu,

- priebežne viesť kroniku klubu, zodp. Ľubomír Vlčko st.,

- zúčastniť sa ako klub na klubovej výstave českého KCHHR, zodp. členovia klubu.

 

Diskusné príspevky :

- pani Laluhová poďakovala členom klubu za spomienku na jej zomrelého otca Róberta Beňačku,

- padol návrh odovzdať na výstave výletkov českého klubu na budúci rok cenu za slovenský klub,

- padol návrh odovzdať nabudúce na klubovej výstave namiesto cien diplomy.

 

Uznesenie z VČS bolo jednomyseľne schválené.

Zapísal Ing. Miroslav Moško V Nitre 05.11.2022